Bestuur beoordeeld

Lokale rekenkamerrapporten in coronatijd

Redactie: Prof. dr. K. (Klaartje) Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur, Universiteit Maastricht: klaartje.peters@maastrichtuniversity.nl

De impact van de lockdown op het functioneren van de lokale democratie in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

WVOLV, november 2020

Wat is de impact van de lockdown op het functioneren van de lokale democratie? In opdracht van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (WVOLV) deed Necker van Naem een verkennend onderzoek naar de vraag of en hoe de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus het lokale democratische proces hebben beïnvloed.

Het resultaat suggereert dat het effect van de lockdown op het functioneren van de lokale democratie beperkt is. Zo konden belangrijke werkzaamheden over het algemeen doorgang vinden, kon er goed worden samengewerkt en was er voldoende ruimte voor democratische sturing en controle. Gemeenten lijken ten aanzien hiervan bovendien de juiste maatregelen te hebben genomen. Dat betekent niet dat er geen ruimte is voor verbetering

Deelonderzoeken:

Wat mag, doet en wil de raad?
Een onderzoek naar de rol van de gemeenteraad van
’s-Hertogenbosch ten tijde van (corona)crisis

Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch, oktober 2020

De rekenkamercommissie van de gemeenteraad ’s-Hertogenbosch heeft initiatief genomen voor een bezinning op de rol van de gemeenteraad ten tijde van langduriger crises, zoals de coronacrisis. De vragen die daarbij centraal staan, zijn wat de gemeenteraad in crisistijd
formeel mag en wat de door de raadsleden genomen en gewenste rol van de raad is. Een aspect daarvan is de bestuurlijke en ambtelijke facilitering van de raad bij het vervullen van zijn rol. Het onderzoek is uitgevoerd door de stichting Crisislab, de onderzoeksgroep die het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid van de Radboud Universiteit Nijmegen ondersteunt.

Onderzoek:

Lopend onderzoek

Noordenveld

De rekenkamercommissie van de gemeente Noordenveld (provincie Drenthe) is in 2020 gestart met een onderzoek naar de gemeentelijke coronamaatregelen.

De rekenkamercommissie onderzoekt hoe de gemeente tot nu toe de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) heeft uitgevoerd. Ook wil de commissie weten hoe de gemeente de handhaving van en toezicht op de maatregelen van het kabinet en de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Drenthe heeft ingevuld. Welke resultaten zijn er geboekt en ten koste van welke andere activiteiten heeft dit noodgedwongen plaatsgevonden? De rekenkamer onderzoekt de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken lokale overheidsorganen en overheidsfunctionarissen en kijkt naar de manier waarop deze tot nu toe door de gemeente Noordenveld zijn ingevuld. Het gaat in dit onderzoek dus niet om een oordeel over de maatregelen zelf, zoals die door het kabinet zijn vastgesteld.

Verwachte opleverdatum is voorjaar 2021.

Arnhem, Breda, Oss en Tilburg

De Rekenkamer Tilburg, de Rekenkamer Breda, de Rekenkamer Arnhem en de Rekenkamercommissie van Oss zijn in oktober 2020 een gezamenlijk onderzoek gestart naar corona-steunmaatregelen in de betreffende gemeenten. Corona-steunmaatregelen richten zich op bedrijven, zelfstandigen, instellingen en verenigingen e.d., en inwoners die zodanig door de corona-crisis geraakt worden door het wegvallen of afnemen van inkomsten dat zij behoefte hebben aan ondersteuning, financieel dan wel niet financieel.

Het onderzoek heeft als doel te inventariseren welke lokale corona-steunmaatregelen er zijn genomen in de betreffende gemeenten, de wijze waarop de besluitvorming over deze maatregelen heeft plaatsgevonden en welke afwegingen, belangen en risico’s zijn meegewogen in de besluitvorming. Daarnaast wordt onderzocht wat de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over corona-steunmaatregelen is geweest en hoe gemeenteraden optimaal in positie kunnen worden gebracht in tijden van crisis.

De verwachting is dat in maart 2021 de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek gepresenteerd kunnen worden aan de gemeenteraden.