Op de tast. Over de complexiteit van contact in tijden van corona

Wat maakt het aangaan en bestendigen van het contact in een unieke context als de coronacrisis eigenlijk zo complex? Die vraag staat centraal in deze bijdrage. Els van der Pool en Guido Rijnja zetten hun beschouwing op vanuit het gedachtengoed van waarderend communiceren. Lees meer

Regionaal bestuur tijdens de coronacrisis

Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in het kader van het onderzoeksprogramma Corona als stresstest voor het openbaar bestuur onderzoek gedaan naar regionale differentiatie in de aanpak van de crisis door de Veiligheidsregio’s. Lees meer

Mate van juridische differentiatie door veiligheidsregio’s

De afgelopen tijd hebben onderzoekers van de Universiteit Leiden onderzocht hoeveel voorzitters van de veiligheidsregio’s daadwerkelijk van het nationale beleid hebben afgeweken om de pandemie te bestrijden. Lees meer

Derde rapportage, eindrapport evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft meer dan 90% van de vertegenwoordigende organen een besluitvormende vergadering gehouden langs digitale weg. Na aanpassingen in de vergaderlocatie is 80% van de organen ook nog fysiek bijeen geweest in de eigen vergaderzaal. Decentrale vertegenwoordigers en griffiers zijn heel tevreden over de mogelijkheid om digitaal te kunnen vergaderen en besluiten. Dit zijn enkele conclusies uit het derde en laatste rapport van de evaluatiecommissie voor de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming.Lees meer

De betekenis van gedrag voor een corona-succesverhaal

Update Wereldnieuws, 13 november, week 30-46

Vele denkers en deskundigen stelden reeds in de eerste fasen van de coronacrisis dat het gedrag van burgers essentieel is in de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19. De nadruk in deze betogen varieerde van de acceptatiegraad van burgers, het draagvlak voor maatregelen tot pandemie-moeheid. Afgelopen tijd, met name vanaf het moment dat men besefte dat de ‘tweede golf’ inzette, kwam de nadruk nog sterker te liggen op gedrag als cruciale factor voor een succesvolle bestrijding van het virus. Lees meer

Veiligheid van online lokale democratie

Waarborgen voor privacy en sociale veiligheid zijn nodig maar te strikte waarborgen kunnen de democratie aantasten

Op basis van een onderzoek bij vier gemeenten en twee provincies presenteren de onderzoekers van de Universiteit Utrecht de lessen voor de omgang met de kwetsbaarheid van een open online democratie. Lees meer

Wie meer bevraagd wordt, verlangt meer antwoorden

Over de tevredenheid van burgerinitiatieven met de interactie met de gemeente tijdens de coronacrisis

De corona-uitbraak en de maatregelen om deze uitbraak in te perken hebben een grote impact gehad op de verhouding tussen overheid en burgers. In dit artikel staan we stil bij de waardering van de interactie tussen gemeenten en burgerinitiatieven rondom het coronavirus. Lees meer

Verschuivingen in informatievoorziening tijdens COVID-19: gevolgen voor vertrouwen en democratische processen

Een pandemie vraagt om sterke reacties van de uitvoerende macht. In het geval van COVID-19 heeft dit geleid tot het verbieden van bijeenkomsten in de publieke ruimte en het beperken van de bewegingsvrijheid. Maar ook democratische processen kwamen onder druk en soms tot stilstand. De vraag is in hoeverre de coronacrisis de percepties van burgers over de democratie heeft beïnvloed. Lees meer

Meer dan de helft van de Nederlanders had in juli zorgen over privacykwesties corona-app

Volgens het onderzoeksrapport van onderzoekers van de Universiteit Twente maakte 68% van de Nederlanders zich afgelopen zomer redelijk tot erg veel zorgen over mogelijke privacy-kwesties rondom gegevens die een corona-app verzamelt. Naast zorgen over de privacy waren veel burgers ook bang dat een app zorgt voor een vals gevoel van veiligheid en mensen minder voorzichtig worden. Lees meer

Coronabestrijding en de veranderende context van het lokaal bestuur

Een historisch overzicht met vijf perioden

Het doel van dit paper is om een helder overzicht te bieden van de verschillende perioden die er kunnen worden onderscheiden om zo precies aan te geven hoe de context van het lokaal bestuur er in elke periode uitzag. Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de betekenis van de coronacrisis voor democratische innovatie in het lokaal bestuur. Lees meer

Na de coronacrisis kunnen we niet meer om de regio heen

De coronacrisis heeft feilloos de al bestaande sterktes en zwaktes in onze bestuurlijke organisatie blootgelegd. Een belangrijke daarvan is de tegelijk sterke en onnodig lastige positie van de regio in ons binnenlands bestuur. In dit essay wil Rien Fraanje (ROB) laten zien dat het nodig is om de regio sterker te positioneren in de bestuurlijke organisatie van ons land. Lees meer

Een hevige crisis, met weinig schokkende gevolgen voor onze houdingen

Het aanbreken van de tweede corona golf is een goed moment om na te gaan of onze waarden en opvattingen veranderd zijn tijdens de eerste. Tim Reeskens en Quita Muis presenteren resultaten van representatief onderzoek waarbij Nederlanders ondervraagd zijn midden in de ‘intelligente lockdown’. Lees meer

Heerhugowaard: Hybride bewonersbijeenkomst

Thema: Interactie burgers en gemeente

Hybride bewonersbijeenkomst in gemeente Heerhugowaard. Lees meer

COVID-19 en De intelligente lockdown in de ogen van de burgers - deel 2

Opvattingen van burgers over de institutionele prestaties van de lokale en nationale overheid en de lockdown-maatregelen

Dit is het tweede rapport van de reeks waarin in de eerste weken de impact van de COVID-19 pandemie en de bijbehorende beleidsmaatregelen op de Nederlandse burgers worden onderzocht. Deze bijdrage onderzoekt hoe burgers de reactie van de (nationale en lokale) overheid op de pandemie ervaren en of deze opvattingen verschillen tussen burgers van verscheidende sociaaleconomische achtergronden en naar de nabijheid van het virus in hun directe omgeving. Lees meer

Lokaal beleid in tijden van corona: beleidsimpact en postcorona-strategieën

Nu de acute crisisbestrijding langzaam plaatsmaakt voor crisisbeheersing en de lange termijn gevolgen van de coronacrisis voor ondernemingen, onderwijs, sport en cultuur, is het de vraag welke strategieën gemeenten hiervoor ontwikkelen en hoe die door wethouders worden voorbereid. Lees meer

"Het zou kunnen dat ze zich zonder me redden"

Menno Hurenkamp doet onderzoek naar de vraag hoe burgerinitiatieven omspringen met de gevolgen van corona en vertelt in dit artikel hoe hij te werk gaat "om de relevante patronen in emotionele en normatieve reacties van mensen te ontdekken en ordenen". Lees meer

"Verandering is nodig in de manier waarop we nu leven"

Over individuele voorkeuren van Nederlanders voor de communicatie vanuit de overheid over corona

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in hoe verschillende typen Nederlanders aankijken tegen de coronacrisis en de gevolgen hiervan voor mens en maatschappij, alsook de manier waarop de (gemeentelijke) overheid communiceert over de crisis. Lees meer

COVID-19 en de rally rond de Nederlandse vlag

Dit paper gaat in op het fenomeen 'rally round the flag', een plotse en soms forse stijging van het vertrouwen in regeringsleiders als reactie op een plotse, nationale bedreiging van buitenaf. Lees meer

Combinatie online en offline participatie favoriet in coronatijd

Gemeenten kozen in de afgelopen coronaperiode bij inspraakprocedures en participatieprocessen vooral voor een combinatie tussen online en offline methodes. Dat blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot in opdracht van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. Lees meer

“We kunnen dit alleen samen doen”

Renée van Os en Anne van de Meerakker hebben in beeld gebracht hoe Nederlanders aankijken tegen de coronacrisis en de gevolgen voor mens en maatschappij. Op basis van deze inzichten kunnen gemeenten, en burgemeesters in het bijzonder, gedifferentieerde communicatieve keuzes maken in hoe ‘de juiste snaar te raken’ bij inwoners. Lees meer