Van crisis naar opgave

Over de blijvende gevolgen van de coronapandemie voor gemeenten en openbare lichamen in Caribisch Nederland

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft zich op verzoek van de Tweede Kamer gebogen over de bestuurlijke en financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Lees meer

Terugblik congres: Impact van corona op het openbaar bestuur

Wat is de impact van de pandemie op het binnenlands bestuur? Daarover organiseerden Platform31, het ministerie van BZK en de Thorbeckeleerstoel van de Universiteit Leiden op 25 juni een digitaal congres. In een aftermovie nemen we u in vogelvlucht mee langs een aantal hoogtepunten van het congres. Of kijk het hele congres terug. Lees meer

Burgemeester in coronatijd

Meer dan betrokken daadkracht

In dit artikel staat de vraag centraal hoe burgemeesters hun rol tijdens de eerste maanden van de coronacrisis hebben opgepakt richting de samenleving. Hoe duidden zij de coronapandemie? Welke boodschap brengen ze aan inwoners en op welke manier? En: hoe positioneren zij zich daarin zelf als burgemeester? Lees meer

Boete of berisping. Waarom je in sommige gemeenten sneller een coronaboete krijgt

Hoe zijn de verschillen in aantal uitgedeelde coronaboetes tussen de verschillende gemeenten in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid te verklaren? Lees meer

Transitiebeleid na corona: het belang van een natuurlijk sociaal contract

Corona is als zodanig niet een ‘game changer’ maar wel een crisis die samen met de politieke crisis benut kan worden voor een herstel van vertrouwen in politiek, overheid en bedrijven. In onze ogen is er een alternatief voor de neoliberale economie. Een ander sociaal contract is aan het ontstaan. Transitiebeleid kan hiervan profiteren en daaraan actief bijdragen. Lees meer

Coronacrisis versterkt ‘bestuurlijk normaal’ ten koste van ‘democratisch normaal’

De kernvraag die René Cuperus in dit essay stelt is: welke bestuurscultuur zal na de coronacrisis aan het langste eind trekken? De top-down, bestuurs-centristische cultuur of de deliberatief-democratische open cultuur? Lees meer

De tegenmacht, dat ben je zelf

Plotselinge pleidooien voor meer dualisme in de politiek stuiten op cynisme. Het is interessanter te kijken hoe dat streven vorm kan krijgen, aldus Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens. Lees meer

De regionale corona-aanpak internationaal vergeleken

In deze bijdrage onderzoeken Casper van den Berg, Sofie Dreef en Annelien Zaal op basis van beschikbare data en bestaande studies de variatie in de aanpak van Covid-19 tussen en binnen landen, en destilleren uit de verschillende onderzoeken de belangrijkste verklarende variabelen voor de variatie tussen én binnen landen. Lees meer

Beïnvloedt corona ons stemgedrag?

De afgelopen verkiezingen kon je niet om corona heen. Vooraf werd even gevreesd dat angst voor besmettingen zou leiden tot een lagere opkomst en voor kiezers was het één van de belangrijkste thema’s. Maar hoe hangt ons stemgedrag eigenlijk samen met corona? Lees meer

Burgerinitiatief ten tijde van corona

In hoeverre blijven burgerinitiatieven in tijden van corona overeind en wat hebben deze initiatieven nodig om hun rol goed te vervullen? De onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek doen dat aan de hand van onderzoek in vier gemeenten: Apeldoorn, Nijmegen, Houten en Utrecht. Lees meer

Coronacrisis en inclusiviteit van lokale en regionale democratie

Online bijeenkomsten roepen vaak de verwachting op dat ouderen en niet-digitaal vaardigen uitgesloten worden, maar ook dat dit een jongere doelgroep juist aanspreekt omdat het aansluit bij hun communicatiemiddelengebruik. Roos Hofstra, Ank Michels en Albert Meijer (Universiteit Utrecht) bekijken in dit paper hoe de inzet van online – en hybride – bijeenkomsten de inclusiviteit van democratische processen beïnvloedt. Lees meer

Geloofwaardig leiderschap post-corona: paradoxen en nieuwe mogelijkheden

Leiderschap in het tijdperk van corona, met alle ingrijpende beperkingen en maatregelen die daarbij horen, kan niet de voortzetting zijn van het leiderschap voor corona. Nadenken over passend leiderschap in een post-corona samenleving vereist in eerste instantie een reflectie op de ontwikkelingen en verschuivingen in onze samenleving. Dat betogen Patrick Nullens en Joke van Saane van de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer

Knuffelcontact of De liturgie van de anderhalvemetersamenleving

De coronacrisis verstoort de feesten, rituelen en symbolen die het hart van de samenleving vormen. De coronacrisis verstoort dat, maar evoceert ook een razendsnelle aanpassing van feesten, rituelen en symbolen, niet in de laatste plaats in een nieuwe online-offline-dynamiek. Het tempo en de bewustheid waarmee dat gebeurt, is uitzonderlijk. Dat betoogt Marcel Barnard van de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam. Lees meer

Burgercollectieven als go-between tussen burger en overheid in en na crisistijden

In deze coronapaper bekijken Tine de Moor en Ton Duffhues zowel de mogelijkheden van burgercollectieven om de pandemie op korte termijn te pareren als ook hoe zij de post-coronasamenleving vorm kunnen geven. Om die twee potenties van burgercollectieven voor het voetlicht te brengen, is dit artikel opgezet als een combinatie van explorerend onderzoek met een gedachtenexperiment. Lees meer

De spaarzame succesfactoren op het brede palet coronastrategieën

Update Wereldnieuws, 2 februari

In de voorgaande news round-up 'De betekenis van gedrag' voor een corona-succesverhaal lag de nadruk specifiek op gedrag als cruciaal onderdeel van iedere coronastrategie. Deze news round-up heeft een bredere scope en focust op verklaringen voor het verschil in aanpak van de coronacrisis en de veronderstelde succesfactoren. Lees meer

Op de tast. Over de complexiteit van contact in tijden van corona

Wat maakt het aangaan en bestendigen van het contact in een unieke context als de coronacrisis eigenlijk zo complex? Die vraag staat centraal in deze bijdrage. Els van der Pool en Guido Rijnja zetten hun beschouwing op vanuit het gedachtengoed van waarderend communiceren. Lees meer

Regionaal bestuur tijdens de coronacrisis

Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in het kader van het onderzoeksprogramma Corona als stresstest voor het openbaar bestuur onderzoek gedaan naar regionale differentiatie in de aanpak van de crisis door de Veiligheidsregio’s. Lees meer

Mate van juridische differentiatie door veiligheidsregio’s

De afgelopen tijd hebben onderzoekers van de Universiteit Leiden onderzocht hoeveel voorzitters van de veiligheidsregio’s daadwerkelijk van het nationale beleid hebben afgeweken om de pandemie te bestrijden. Lees meer

Derde rapportage, eindrapport evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft meer dan 90% van de vertegenwoordigende organen een besluitvormende vergadering gehouden langs digitale weg. Na aanpassingen in de vergaderlocatie is 80% van de organen ook nog fysiek bijeen geweest in de eigen vergaderzaal. Decentrale vertegenwoordigers en griffiers zijn heel tevreden over de mogelijkheid om digitaal te kunnen vergaderen en besluiten. Dit zijn enkele conclusies uit het derde en laatste rapport van de evaluatiecommissie voor de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming. Lees meer

De betekenis van gedrag voor een corona-succesverhaal

Update Wereldnieuws, 13 november, week 30-46

Vele denkers en deskundigen stelden reeds in de eerste fasen van de coronacrisis dat het gedrag van burgers essentieel is in de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19. De nadruk in deze betogen varieerde van de acceptatiegraad van burgers, het draagvlak voor maatregelen tot pandemie-moeheid. Afgelopen tijd, met name vanaf het moment dat men besefte dat de ‘tweede golf’ inzette, kwam de nadruk nog sterker te liggen op gedrag als cruciale factor voor een succesvolle bestrijding van het virus. Lees meer