Een hevige crisis, met weinig schokkende gevolgen voor onze houdingen

Het aanbreken van de tweede corona golf is een goed moment om na te gaan of onze waarden en opvattingen veranderd zijn tijdens de eerste. Tim Reeskens en Quita Muis presenteren resultaten van representatief onderzoek waarbij Nederlanders ondervraagd zijn midden in de ‘intelligente lockdown’. Lees meer

Heerhugowaard: Hybride bewonersbijeenkomst

Thema: Interactie burgers en gemeente

Hybride bewonersbijeenkomst in gemeente Heerhugowaard. Lees meer

COVID-19 en De intelligente lockdown in de ogen van de burgers - deel 2

Opvattingen van burgers over de institutionele prestaties van de lokale en nationale overheid en de lockdown-maatregelen

Dit is het tweede rapport van de reeks waarin in de eerste weken de impact van de COVID-19 pandemie en de bijbehorende beleidsmaatregelen op de Nederlandse burgers worden onderzocht. Deze bijdrage onderzoekt hoe burgers de reactie van de (nationale en lokale) overheid op de pandemie ervaren en of deze opvattingen verschillen tussen burgers van verscheidende sociaaleconomische achtergronden en naar de nabijheid van het virus in hun directe omgeving. Lees meer

Lokaal beleid in tijden van corona: beleidsimpact en postcorona-strategieën

Nu de acute crisisbestrijding langzaam plaatsmaakt voor crisisbeheersing en de lange termijn gevolgen van de coronacrisis voor ondernemingen, onderwijs, sport en cultuur, is het de vraag welke strategieën gemeenten hiervoor ontwikkelen en hoe die door wethouders worden voorbereid. Lees meer

"Het zou kunnen dat ze zich zonder me redden"

Menno Hurenkamp doet onderzoek naar de vraag hoe burgerinitiatieven omspringen met de gevolgen van corona en vertelt in dit artikel hoe hij te werk gaat "om de relevante patronen in emotionele en normatieve reacties van mensen te ontdekken en ordenen". Lees meer

"Verandering is nodig in de manier waarop we nu leven"

Over individuele voorkeuren van Nederlanders voor de communicatie vanuit de overheid over corona

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in hoe verschillende typen Nederlanders aankijken tegen de coronacrisis en de gevolgen hiervan voor mens en maatschappij, alsook de manier waarop de (gemeentelijke) overheid communiceert over de crisis. Lees meer

COVID-19 en de rally rond de Nederlandse vlag

Dit paper gaat in op het fenomeen 'rally round the flag', een plotse en soms forse stijging van het vertrouwen in regeringsleiders als reactie op een plotse, nationale bedreiging van buitenaf. Lees meer

Combinatie online en offline participatie favoriet in coronatijd

Gemeenten kozen in de afgelopen coronaperiode bij inspraakprocedures en participatieprocessen vooral voor een combinatie tussen online en offline methodes. Dat blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot in opdracht van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. Lees meer

“We kunnen dit alleen samen doen”

Renée van Os en Anne van de Meerakker hebben in beeld gebracht hoe Nederlanders aankijken tegen de coronacrisis en de gevolgen voor mens en maatschappij. Op basis van deze inzichten kunnen gemeenten, en burgemeesters in het bijzonder, gedifferentieerde communicatieve keuzes maken in hoe ‘de juiste snaar te raken’ bij inwoners. Lees meer

Effecten van de coronacrisis op de rol en positie van wethouders

De coronacrisis heeft de taken, rollen en verhoudingen in het college van B en W flink opgeschud. Het is de vraag wat dit heeft betekend voor de rol en positie van wethouders: de relatie tussen wethouders onderling, hun relaties met de burgemeester, de gemeenteraad, het ambtelijk apparaat en de samenleving. Lees meer

De heropening van de samenleving. De maatschappelijke impact van COVID19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek Berichten uit een stille stad dat was uitgevoerd in Den Haag en Rotterdam. In het vorige onderzoek bleek dat in de initiële fase van de coronacrisis een groot deel van de Nederlandse bevolking angstig en onzeker was, dit onderzoek kijkt wat er allemaal is veranderd sinds april. Lees meer

Van gezondheidscrisis naar drievoudige noodtoestand

Update Wereldnieuws, 20 juli, week 28-29

René ten Bos stelt in zijn boek De Coronastorm: Hoe een virus ons verstand wegvaagde dat de coronacrisis veel grote vragen en onzekerheden oproept. De voormalig Denker des Vaderlands vraagt zich hardop af of we de coronacrisis moeten zien als een gebeurtenis die al bestaande ontwikkelingen versterkt of als iets dat daadwerkelijk nieuwe ontwikkelingen in gang heeft gezet. Lees meer

Tweede tussenrapportage Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

De evaluatiecommissie, die de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming voor gemeenten, provincies en waterschappen van 9 april jl. volgt, ziet dat de issues rondom digitaal vergaderen sinds het verschijnen van de eerste rapportage (van 20 mei jl.) veranderd zijn. Lees meer

Inspraak in de anderhalvemetersamenleving

In dit rapport is in kaart gebracht hoe bestuurders, organisaties en burgers in verscheidene Europese landen omgaan met deze risico’s en kansen die de COVID-19 pandemie biedt voor democratische processen. Wat voor innovatieve ideeën, structuren en projecten zijn opgezet om burgerinspraak mogelijk te maken tijdens de coronacrisis? Lees meer

Post-acute crisis series

Bestuurskundige Paul ‘t Hart vormde samen met collega’s van drie continenten een ‘denktank’ die gedurende begin april tot begin juni 2020 een reeks strategische adviesmemo’s over kernuitdagingen van crisisleiderschap schreef en webinars verzorgde. Lees meer

De bestuurlijke aanpak van Covid-19: Bottom-up of top-down?

In dit artikel vergelijken Annelien Zaal en Sofie Dreef (Berenschot) de corona-aanpak van Duitsland, Italië en Frankrijk, met als kernvraag: is een landelijke aanpak effectiever dan een regionale aanpak? Lees meer

Goede bedoelingen en onbedoelde effecten in lokaal beleid

De afgelopen jaren is door politiek en beleid stevig ingezet op ‘doe-democratie’ en ‘participatie-samenleving’. Wat gebeurt er met de al bekende vormen van ongelijkheid nu de overheid zich ten tijden van corona duidelijker manifesteert? Dit onderzoek gaat zich richten op de dilemma’s rond burgerinitiatieven. Lees meer

Het versnellen van reeds bestaande ontwikkelingen en de toegenomen urgentie om te acteren

Update Wereldnieuws, 18 juni, week 26-27

De gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben grote veranderingen teweeggebracht onder de Nederlandse bevolking. In de afgelopen 50 edities van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (SCP) vonden niet eerder zulke grote veranderingen plaats in de publieke stemming over politiek, samenleving en economie dan tussen januari en april. Uit het op 30 juni gepubliceerde Continu Onderzoek Burgerperspectieven blijkt dat ruim vijftig procent van de mensen zich tamelijk veel tot heel veel zorgen maakt over het coronavirus en voornamelijk angstig is voor de gevolgen voor de volksgezondheid, de economie en de maatschappij. Lees meer

COVID-19 en De intelligente lockdown in de ogen van de burgers

Opvattingen van burgers in de eerste weken van de COVID-19 crisis en de 'lockdown' over de gevolgen voor hun leven en gezondheid en hun vertrouwen in informatiebronnen

Onderzoek naar de opvattingen van burgers in de eerste weken van de COVID-19 crisis en de 'lockdown' over de gevolgen voor hun leven en gezondheid en hun vertrouwen in informatiebronnen Lees meer

Is digitalisering van de lokale democratie nu ineens wél mogelijk? Hoe provincies en gemeenten innoveren tijdens de coronacrisis

Het gebruik van digitale technieken wordt al vele jaren beschreven als een mogelijkheid om de lokale democratie te versterken. Leidt de coronacrisis tot een versnelde digitalisering van de democratie en resulteert dit in wenselijke uitkomsten? Lees meer