Effecten van de coronacrisis op de rol en positie van wethouders

De coronacrisis heeft de taken, rollen en verhoudingen in het college van B en W flink opgeschud. Het is de vraag wat dit heeft betekend voor de rol en positie van wethouders: de relatie tussen wethouders onderling, hun relaties met de burgemeester, de gemeenteraad, het ambtelijk apparaat en de samenleving. Lees meer

De heropening van de samenleving. De maatschappelijke impact van COVID19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek Berichten uit een stille stad dat was uitgevoerd in Den Haag en Rotterdam. In het vorige onderzoek bleek dat in de initiële fase van de coronacrisis een groot deel van de Nederlandse bevolking angstig en onzeker was, dit onderzoek kijkt wat er allemaal is veranderd sinds april. Lees meer

Van gezondheidscrisis naar drievoudige noodtoestand

Update Wereldnieuws, 20 juli, week 28-29

René ten Bos stelt in zijn boek De Coronastorm: Hoe een virus ons verstand wegvaagde dat de coronacrisis veel grote vragen en onzekerheden oproept. De voormalig Denker des Vaderlands vraagt zich hardop af of we de coronacrisis moeten zien als een gebeurtenis die al bestaande ontwikkelingen versterkt of als iets dat daadwerkelijk nieuwe ontwikkelingen in gang heeft gezet. Lees meer

Tweede tussenrapportage Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

De evaluatiecommissie, die de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming voor gemeenten, provincies en waterschappen van 9 april jl. volgt, ziet dat de issues rondom digitaal vergaderen sinds het verschijnen van de eerste rapportage (van 20 mei jl.) veranderd zijn. Lees meer

Inspraak in de anderhalvemetersamenleving

In dit rapport is in kaart gebracht hoe bestuurders, organisaties en burgers in verscheidene Europese landen omgaan met deze risico’s en kansen die de COVID-19 pandemie biedt voor democratische processen. Wat voor innovatieve ideeën, structuren en projecten zijn opgezet om burgerinspraak mogelijk te maken tijdens de coronacrisis? Lees meer

Post-acute crisis series

Bestuurskundige Paul ‘t Hart vormde samen met collega’s van drie continenten een ‘denktank’ die gedurende begin april tot begin juni 2020 een reeks strategische adviesmemo’s over kernuitdagingen van crisisleiderschap schreef en webinars verzorgde. Lees meer

De bestuurlijke aanpak van Covid-19: Bottom-up of top-down?

In dit artikel vergelijken Annelien Zaal en Sofie Dreef (Berenschot) de corona-aanpak van Duitsland, Italië en Frankrijk, met als kernvraag: is een landelijke aanpak effectiever dan een regionale aanpak? Lees meer

Goede bedoelingen en onbedoelde effecten in lokaal beleid

De afgelopen jaren is door politiek en beleid stevig ingezet op ‘doe-democratie’ en ‘participatie-samenleving’. Wat gebeurt er met de al bekende vormen van ongelijkheid nu de overheid zich ten tijden van corona duidelijker manifesteert? Dit onderzoek gaat zich richten op de dilemma’s rond burgerinitiatieven. Lees meer

Het versnellen van reeds bestaande ontwikkelingen en de toegenomen urgentie om te acteren

Update Wereldnieuws, 18 juni, week 26-27

De gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben grote veranderingen teweeggebracht onder de Nederlandse bevolking. In de afgelopen 50 edities van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (SCP) vonden niet eerder zulke grote veranderingen plaats in de publieke stemming over politiek, samenleving en economie dan tussen januari en april. Uit het op 30 juni gepubliceerde Continu Onderzoek Burgerperspectieven blijkt dat ruim vijftig procent van de mensen zich tamelijk veel tot heel veel zorgen maakt over het coronavirus en voornamelijk angstig is voor de gevolgen voor de volksgezondheid, de economie en de maatschappij. Lees meer

COVID-19 en De intelligente lockdown in de ogen van de burgers

Opvattingen van burgers in de eerste weken van de COVID-19 crisis en de 'lockdown' over de gevolgen voor hun leven en gezondheid en hun vertrouwen in informatiebronnen

Onderzoek naar de opvattingen van burgers in de eerste weken van de COVID-19 crisis en de 'lockdown' over de gevolgen voor hun leven en gezondheid en hun vertrouwen in informatiebronnen Lees meer

Is digitalisering van de lokale democratie nu ineens wél mogelijk? Hoe provincies en gemeenten innoveren tijdens de coronacrisis

Het gebruik van digitale technieken wordt al vele jaren beschreven als een mogelijkheid om de lokale democratie te versterken. Leidt de coronacrisis tot een versnelde digitalisering van de democratie en resulteert dit in wenselijke uitkomsten? Lees meer

In contact met inwoners: communiceren met impact over ‘corona’

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in hoe verschillende groepen Nederlanders aankijken tegen de coronacrisis en de gevolgen voor mens en maatschappij, alsook de manier waarop de overheid communiceert over de crisis. Lees meer

Nieuw: nieuwsbrief Coronapapers

Schrijf je in!

Vanaf deze zomer start de nieuwe nieuwsbrief Coronapapers. Werk je in het openbaar bestuur, als beleidsmaker, bestuurder of in de praktijk? Mis dan geen enkele update en meld je aan voor de nieuwsbrief! Lees meer

Coronacrisis in de democratie en het openbaar bestuur

Update Wereldnieuws, 18 juni, week 24-25

De Coronacrisis lijkt inmiddels, zoals ook in eerdere News-Round-Ups al werd gesuggereerd, voorbij zijn hoogtepunt wat betreft de volksgezondheid. Andere vraagstukken worden steeds belangrijker en zorgen hier en daar voor toenemende onrust en woede. Lees meer

De coronacrisis en het institutionele filter

Naar een verklaring van West-Europese variaties op een thema

In dit essay buig ik me over de vraag hoe we verschillen in het coronabeleid in West-Europese landen kunnen begrijpen. Bij de beantwoording kijk ik naar nationale cultuurverschillen en verschillende staatstradities, die samenwerken in wat ik het institutionele filter noem. Lees meer

25 kapiteins, 1 vloot

Differentiatie, deconcentratie en decentralisatie in de Covid-19 noodverordeningen

Na de uitbraak van het coronavirus, moest er overal ter wereld razendsnel gehandeld worden. In Nederland gebeurde dat via de veiligheidsregio, die opeens voor een enorme opgave kwam te staan. De veiligheidsregio moest enerzijds het landelijke beleid simpelweg ‘uitvoeren’, maar moest anderzijds ook allerlei vragen zelf beantwoorden. Daarbij moesten de veiligheidsregio’s roeien met de riemen die ze hadden. Dat leidde op een aantal punten tot grote differentiatie tussen verschillende veiligheidsregio’s. Lees meer

Burgemeesters in coronatijd: in contact met inwoners

In de coronacrisis is een bijzondere rol weggelegd voor onze burgemeesters. Zij coördineren bijvoorbeeld het invoeren van maatregelen en het handhaven van de openbare orde, maar ook richting de samenleving wordt veel van de burgemeesters gevraagd. Niet zelden heeft een crisissituatie naast een veiligheid- en handhavingscomponent, ook een sociale component. In het te woord staan van de slachtoffers en hun families, maar ook om duiding te geven aan wat er aan de hand is en een perspectief te schetsen. Lees meer

Op weg naar het nieuwe normaal

Update Wereldnieuws, 1 juni, week 23

Ook nu bevinden we ons nog steeds in de derde fase van de Coronacrisis. De eerste stappen richting de exit-strategie zijn gezet en we zijn op weg naar het ‘nieuwe normaal’. De literatuur bestaat, zoals vorige week al duidelijk werd, niet meer alleen uit observaties en constateringen, maar ook de eerste wetenschappelijke onderzoeken zijn inmiddels gepubliceerd. Waar het eerst veel mening, speculatie en observatie was, betreft het nu meer en meer resultaten, controles en toetsingen. Lees meer

Verminderde democratische controle acceptabel, mits tijdelijk

Drie op de vier Nederlanders vinden het acceptabel dat volksvertegenwoordigers op landelijk én lokaal niveau minder controle op het coronabeleid hebben dan ze normaal gesproken hebben. Dit blijkt uit het rapport Lokaal bestuur in tijden van corona, een representatief onderzoek dat I&O Research in opdracht van BZK/D&B deed naar burgerpercepties van (lokale) democratie en bestuur in tijden van corona. Lees meer

Coronacrisis in derde fase

Update Wereldnieuws, 25 mei, week 21-22

Afgelopen weken werd in de literatuur geconstateerd dat de Coronacrisis zich in een derde fase begeeft. Men denkt uitvoerig na over – en zet geregeld een eerste stap richting – de exit-strategie, én politisering van de Coronacrisis treedt op. Ook het aantal gepubliceerde onderzoeken naar de genomen maatregelen ter bestrijding van COVID-19 neemt toe, in de eerste maanden betrof het voornamelijk reflecties, observaties en constateringen. Lees meer