Post-acute crisis series

Bestuurskundige Paul ‘t Hart vormde samen met collega’s van drie continenten een ‘denktank’ die gedurende begin april tot begin juni 2020 een reeks strategische adviesmemo’s over kernuitdagingen van crisisleiderschap schreef en webinars verzorgde. Lees meer

De bestuurlijke aanpak van Covid-19: Bottom-up of top-down?

In dit artikel vergelijken Annelien Zaal en Sofie Dreef (Berenschot) de corona-aanpak van Duitsland, Italië en Frankrijk, met als kernvraag: is een landelijke aanpak effectiever dan een regionale aanpak? Lees meer

Goede bedoelingen en onbedoelde effecten in lokaal beleid

De afgelopen jaren is door politiek en beleid stevig ingezet op ‘doe-democratie’ en ‘participatie-samenleving’. Wat gebeurt er met de al bekende vormen van ongelijkheid nu de overheid zich ten tijden van corona duidelijker manifesteert? Dit onderzoek gaat zich richten op de dilemma’s rond burgerinitiatieven. Lees meer

Het versnellen van reeds bestaande ontwikkelingen en de toegenomen urgentie om te acteren

Update Wereldnieuws, 18 juni, week 26-27

De gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben grote veranderingen teweeggebracht onder de Nederlandse bevolking. In de afgelopen 50 edities van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (SCP) vonden niet eerder zulke grote veranderingen plaats in de publieke stemming over politiek, samenleving en economie dan tussen januari en april. Uit het op 30 juni gepubliceerde Continu Onderzoek Burgerperspectieven blijkt dat ruim vijftig procent van de mensen zich tamelijk veel tot heel veel zorgen maakt over het coronavirus en voornamelijk angstig is voor de gevolgen voor de volksgezondheid, de economie en de maatschappij. Lees meer

COVID-19 en De intelligente lockdown in de ogen van de burgers

Opvattingen van burgers in de eerste weken van de COVID-19 crisis en de 'lockdown' over de gevolgen voor hun leven en gezondheid en hun vertrouwen in informatiebronnen

Onderzoek naar de opvattingen van burgers in de eerste weken van de COVID-19 crisis en de 'lockdown' over de gevolgen voor hun leven en gezondheid en hun vertrouwen in informatiebronnen Lees meer

Is digitalisering van de lokale democratie nu ineens wél mogelijk? Hoe provincies en gemeenten innoveren tijdens de coronacrisis

Het gebruik van digitale technieken wordt al vele jaren beschreven als een mogelijkheid om de lokale democratie te versterken. Leidt de coronacrisis tot een versnelde digitalisering van de democratie en resulteert dit in wenselijke uitkomsten? Lees meer

In contact met inwoners: communiceren met impact over ‘corona’

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in hoe verschillende groepen Nederlanders aankijken tegen de coronacrisis en de gevolgen voor mens en maatschappij, alsook de manier waarop de overheid communiceert over de crisis. Lees meer

Nieuw: nieuwsbrief Coronapapers

Schrijf je in!

Vanaf deze zomer start de nieuwe nieuwsbrief Coronapapers. Werk je in het openbaar bestuur, als beleidsmaker, bestuurder of in de praktijk? Mis dan geen enkele update en meld je aan voor de nieuwsbrief! Lees meer

Coronacrisis in de democratie en het openbaar bestuur

Update Wereldnieuws, 18 juni, week 24-25

De Coronacrisis lijkt inmiddels, zoals ook in eerdere News-Round-Ups al werd gesuggereerd, voorbij zijn hoogtepunt wat betreft de volksgezondheid. Andere vraagstukken worden steeds belangrijker en zorgen hier en daar voor toenemende onrust en woede. Lees meer

De coronacrisis en het institutionele filter

Naar een verklaring van West-Europese variaties op een thema

In dit essay buig ik me over de vraag hoe we verschillen in het coronabeleid in West-Europese landen kunnen begrijpen. Bij de beantwoording kijk ik naar nationale cultuurverschillen en verschillende staatstradities, die samenwerken in wat ik het institutionele filter noem. Lees meer

25 kapiteins, 1 vloot

Differentiatie, deconcentratie en decentralisatie in de Covid-19 noodverordeningen

Na de uitbraak van het coronavirus, moest er overal ter wereld razendsnel gehandeld worden. In Nederland gebeurde dat via de veiligheidsregio, die opeens voor een enorme opgave kwam te staan. De veiligheidsregio moest enerzijds het landelijke beleid simpelweg ‘uitvoeren’, maar moest anderzijds ook allerlei vragen zelf beantwoorden. Daarbij moesten de veiligheidsregio’s roeien met de riemen die ze hadden. Dat leidde op een aantal punten tot grote differentiatie tussen verschillende veiligheidsregio’s. Lees meer

Burgemeesters in coronatijd: in contact met inwoners

In de coronacrisis is een bijzondere rol weggelegd voor onze burgemeesters. Zij coördineren bijvoorbeeld het invoeren van maatregelen en het handhaven van de openbare orde, maar ook richting de samenleving wordt veel van de burgemeesters gevraagd. Niet zelden heeft een crisissituatie naast een veiligheid- en handhavingscomponent, ook een sociale component. In het te woord staan van de slachtoffers en hun families, maar ook om duiding te geven aan wat er aan de hand is en een perspectief te schetsen. Lees meer

Op weg naar het nieuwe normaal

Update Wereldnieuws, 1 juni, week 23

Ook nu bevinden we ons nog steeds in de derde fase van de Coronacrisis. De eerste stappen richting de exit-strategie zijn gezet en we zijn op weg naar het ‘nieuwe normaal’. De literatuur bestaat, zoals vorige week al duidelijk werd, niet meer alleen uit observaties en constateringen, maar ook de eerste wetenschappelijke onderzoeken zijn inmiddels gepubliceerd. Waar het eerst veel mening, speculatie en observatie was, betreft het nu meer en meer resultaten, controles en toetsingen. Lees meer

Verminderde democratische controle acceptabel, mits tijdelijk

Drie op de vier Nederlanders vinden het acceptabel dat volksvertegenwoordigers op landelijk én lokaal niveau minder controle op het coronabeleid hebben dan ze normaal gesproken hebben. Dit blijkt uit het rapport Lokaal bestuur in tijden van corona, een representatief onderzoek dat I&O Research in opdracht van BZK/D&B deed naar burgerpercepties van (lokale) democratie en bestuur in tijden van corona. Lees meer

Coronacrisis in derde fase

Update Wereldnieuws, 25 mei, week 21-22

Afgelopen weken werd in de literatuur geconstateerd dat de Coronacrisis zich in een derde fase begeeft. Men denkt uitvoerig na over – en zet geregeld een eerste stap richting – de exit-strategie, én politisering van de Coronacrisis treedt op. Ook het aantal gepubliceerde onderzoeken naar de genomen maatregelen ter bestrijding van COVID-19 neemt toe, in de eerste maanden betrof het voornamelijk reflecties, observaties en constateringen. Lees meer

1e tussenrapportage Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

1e tussenrapportage van de commissie die de uitvoering en effecten evalueert van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Lees meer

Richting exit-strategie

Update Wereldnieuws, 11 mei, week 20

Afgelopen weken indiceerde de literatuur dat de crisis langzamerhand naar een derde fase beweegt, waarin men nadenkt over – of zelfs al stappen zet richting – de exit-strategie, én ook politisering van de Coronacrisis optreedt. De hoofdvraag in deze derde fase luidt: “hoe komen we als democratie weer uit deze crisis?” Lees meer

Politisering treedt op

Update Wereldnieuws, 4 mei, week 19

Afgelopen weken werd in de literatuur vooral de tweede fase (de consolidatie) van de crisis geconstateerd. Het lijkt er nu op dat de crisis langzamerhand naar een derde fase beweegt, waarin politisering van de Coronacrisis optreedt en regeringen nadenken over de exit-strategie. De hoofdvraag in de derde fase luidt: “hoe komen we als democratie weer uit deze crisis?” Lees meer

Overgang van acute fase naar consolidatiefase

Update Wereldnieuws, 27 april, week 18

Ook in weeknummer 18 wordt in veel artikelen de overgang van een eerste fase (het ‘acute’) naar een tweede fase (de consolidatie) in de crisis geconstateerd. De hoofdvraag luidt: “Als we nog in tijdje in deze crisis zitten, hoe gaan we daar dan als democratie mee om?" Lees meer

Einde acute fase nadert

Update Wereldnieuws, 20 april, week 17

De Coronacrisis beïnvloedt het functioneren van de democratie en het openbaar bestuur. In het algemeen constateert men in veel artikelen de overgang van een eerste fase (het ‘acute’) naar een tweede fase (de consolidatie) in de crisis. De hoofdvraag daarin luidt: “Als we nog in tijdje in deze crisis zitten, hoe gaan we daar dan als democratie mee om?’. Lees meer